واحد سازمانی
جمشید  الماسی
نام کارمند :جمشید نام خانوادگی:الماسی
سمت سازمانی :مدیر امور حقوقی شماره تماس :