واحد سازمانی
جلیل  محمدی
نام کارمند :جلیل نام خانوادگی:محمدی
سمت سازمانی :رییس شهرسازی شماره تماس :