واحد سازمانی
محمد شاهد خطیبی
نام کارمند :محمد شاهد نام خانوادگی:خطیبی
سمت سازمانی :معاون معماری و شهرسازی شماره تماس :