امروز
شنبه
فروردين 1400
28
قمری:05 رمضان 1442

میلادی:17 آوریل 2021
 
 شهردار
 

شهردار 

 

 

 

شهردار

 

 

       مهندس رسول وظیفه شناس

 

 

       لیسانس :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
  فوق لیسانس : شهرسازی
دانشجوی دکترای : شهرسازی

 

 

     تماس با شهردار: 13-32372412

 

 

 


سوابق شغلی
 

 

 

 

 

 

 

 


شرح وظایف
 

 

 

 

 -  اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ظوابط مربوطه. 
 - بـرنـامـه ريـزي، سازمـانـدهـي، كـنـتـرل و نـظـارت بــر كـليـه امـور منـطقـه. 
 - برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منـطقـه. 
 - پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه. 
 - نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذي صلاح. 
 - نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده. 
 - نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه. 
 - تـدويـن خـط مشي و سيـاسـت گـذاري لازم در امـر اجـرايي منـطقـه. 
 - انـجام ساير امور محـوله از سـوي مقـام مافوق در چهارچـوب وظايف.

 

 

 

 

 


زیرمجموعه
 

 

 

 

- مسئول دفتر= نادر رضائی
- رئیس حراست= محمد زارع
- معاون اداری مالی= مهدی ایمانزاده

- معاون شهرسازی و معماری= محمدشاهد خطیبی
- معاون خدمات شهری و اجرائی= عبدالرضا واحدزبرلو
- معاون فنی و عمرانی= یاشار صندوقساز
مدیر برنامه ریزی و توسعه شهری= رحیم چهرزاد

- مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی= احد آقائی
- مدیر بحران= احد آقائی
-مدیر امور اداری = حسن غربالی مقدم
- مدیر امور حقوقی= جمشید الماسی
 - مدیر امورمالی = فیروز صدیق 
- حمل و نقل و ترافیک= حسین پوررستمی