امروز
دوشنبه
آذر 1397
26
قمری:10 ربيع الثاني 1440

میلادی:17 دسامبر 2018
 
 حسابداری


مسئول حسابداری

مسئول حسابداری

 

       شهره فرشباف

 

       لیسانس حسابداری

 

     تماس با مسئول


سوابق شغلی

 

- آموزش و پرورش
- سازمان فناوری اطلاعات
- شهرداری منطقه 5 تبریز
- مسئول حسابداری شهرداری منطقه 1 0تبریز
شرح وظایف

 

- تهیه و تنظیم برنامه های ملاقات مدیر .

ـ گزارش مطالب مهم روزانه .

ـ ابلاغ دستورات مافوق به اشخاص ذیربط .

ـ راهنمایی و یا در صورت لزوم فراهم آوردن وسایل و یا انجام درخواست های متقاضیان 

و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مدیر امکان پذیر است .

ـ تهیه پیش نویس نامه های ارجاعی .

ـانجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل. 
زیرمجموعه