واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:عبادی
سمت سازمانی :مدیر املاک شماره تماس :