واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:چهرزاد
سمت سازمانی :رئیس برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شماره تماس :