واحد سازمانی
نام کارمند :داود نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :مسئول و ناظر آسفالت شماره تماس :