واحد سازمانی
نام کارمند :احد نام خانوادگی:قویدل
سمت سازمانی :امور قراردادها شماره تماس :