واحد سازمانی
نام کارمند :طاهر نام خانوادگی:دهش
سمت سازمانی :ناظر پروژه شماره تماس :