واحد سازمانی
نام کارمند :هادی نام خانوادگی:اکبری
سمت سازمانی :ناظر تاسیسات مکانیک , مسئول حفاری , مسئول امور آب شماره تماس :