واحد سازمانی
نام کارمند :علی اصغر نام خانوادگی:شریفی طسوج
سمت سازمانی :مسئول فضای سبز شماره تماس :