واحد سازمانی
نام کارمند :محمد شاهد نام خانوادگی:خطیبی
سمت سازمانی :معاون شهرسازی و معماری شماره تماس :