واحد سازمانی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:شاکری
سمت سازمانی :مسئول فرهنگی و اجتماعی هنری شماره تماس :