واحد سازمانی
نام کارمند :مرتضی نام خانوادگی:مسعودی
سمت سازمانی :مسئول کارگاه امانی شماره تماس :