واحد سازمانی
نام کارمند :سید مرتضی نام خانوادگی:نبوی
سمت سازمانی :کارشناس حقوقی , کارشناس حقوقی و آمار و برنامه ریزی خدمات شهری شماره تماس :