واحد سازمانی
نام کارمند :داود نام خانوادگی:قاسمی
سمت سازمانی :مسئول جلوگیری از تخلفات ساختمانی و سد معبر و تشخیص مزاحمت شماره تماس :