واحد سازمانی
نام کارمند :فیروز نام خانوادگی:صدیق
سمت سازمانی :مدیر امور مالی شماره تماس :