واحد سازمانی
نام کارمند :محمد تقی نام خانوادگی:حسن نژاد دانشمند
سمت سازمانی :جانشین املاک شماره تماس :