واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:فتحی
سمت سازمانی :مسئول توافقات و دبیر پروندهای ارزیابی شماره تماس :