واحد سازمانی
نام کارمند :داود نام خانوادگی:مرادیان
سمت سازمانی :متصدی امور پاساژ و ناظر پروژه شماره تماس :