واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:طهماسبی
سمت سازمانی :ناظر برق شماره تماس :