واحد سازمانی
نام کارمند :ژیلا نام خانوادگی:وظیفه
سمت سازمانی :کارشناس روابط عمومی شماره تماس :