واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:باقری
سمت سازمانی :مسئول حفاظت فیزیکی شماره تماس :