واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :کارشناس فنی شماره تماس :