واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:فرشید نیا
سمت سازمانی :رئیس حراست شماره تماس :