واحد سازمانی
نام کارمند :حبیب نام خانوادگی:جلیلی
سمت سازمانی :کارشناس و مامور فنی املاک شماره تماس :