واحد سازمانی
نام کارمند :فرید نام خانوادگی:معرف
سمت سازمانی :کارشناس فنی شماره تماس :