واحد سازمانی
نام کارمند :سید علی نام خانوادگی:سیدسار
سمت سازمانی :مسئول دفتر حراست شماره تماس :