واحد سازمانی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:انداب جدیدی
سمت سازمانی :کارمنددفتر شهرسازی شماره تماس :