واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:اصغری
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات شماره تماس :