امروز
دوشنبه
مهر 1397
2
قمری:13 محرم 1440

میلادی:24 سپتامبر 2018
 
 مسئولین


مسئول سایت

مسئول امور قراردادها

مسئول کارگزینی

مسئول تخلفیابی

مسئول طرح وگذربندی 

مسئول اجرای احکام 

مسئول نوسازی


مسئول فرهنگی و هنری

مسئول جلوگیری از تخلفات ساختمانی و سدمعبر

مسئول دفتر شهردار

مسئول ماده صد

مسئول کارگاه امانی