امروز
چهارشنبه
فروردين 1399
13
قمری:08 شعبان 1441

میلادی:1 آوریل 2020
 
 شهردار


شهردار
شهردار

 

       مهندس رسول وظیفه شناس

 

       لیسانس :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
  فوق لیسانس : شهرسازی
دانشجوی دکترای : شهرسازی

 

     تماس با شهردار: 13-32372412


سوابق شغلی

 


شرح وظایف

 

 -  اجراي دقيق آيين نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ظوابط مربوطه. 
 - بـرنـامـه ريـزي، سازمـانـدهـي، كـنـتـرل و نـظـارت بــر كـليـه امـور منـطقـه. 
 - برنامه ريزي و نظارت بر امور خدمات شهري و زيست محيطي در منـطقـه. 
 - پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات پيش بيني شده در قانون شهرداريها در منطقه. 
 - نظارت بر ساخت و سازهاي محدوده منطقه باتوجه به قوانين و مقررات مصوب و دستورالعمل هاي صادره از مراجع ذي صلاح. 
 - نظارت بر امور اداري و مالي منطقه بر اساس اختيارات تفويض شده. 
 - نظارت و پيگيري در تنظيم بودجه و همچنين وصول درآمدهاي قانوني شهرداري و برنامه اجرايي سالانه. 
 - تـدويـن خـط مشي و سيـاسـت گـذاري لازم در امـر اجـرايي منـطقـه. 
 - انـجام ساير امور محـوله از سـوي مقـام مافوق در چهارچـوب وظايف.


 


زیرمجموعه

 

- مسئول دفتر= نادر رضائی
- رئیس حراست= رضا فرشید نیا
- مدیر روابط عمومی= علیرضا شکوهی
- مدیر امور حقوقی= علی اکبری
- مدیر برنامه ریزی و توسعه شهری= رحیم چهرزاد
- مدیر بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی= علیرضا فوزی
- مدیر بحران= احد آقائی
 - مدیر امورمالی = فیروز صدیق 
-مدیر امور اداری = علی اکبر بنی محمد شتربانی 
- معاون فرهنگی، اجتماعی و هنری= حسن شاکری
- مدیر امور سرمایه گذاری و مشارکت= موسی صادقی
- معاون حمل و نقل و ترافیک= بهنام اسکندرزاده
- مسئول سایت= مجتبی جواری
- معاون اداری مالی= جعفر امینی
- معاون شهرسازی و معماری= محمدشاهد خطیبی
- معاون خدمات شهری و اجرائی= روح الله سهرابی
- معاون فنی و عمرانی= رضا عمرانی فر