امروز
دوشنبه
مرداد 1397
1
قمری:09 ذو القعدة 1439

میلادی:23 ژوئیه 2018
 
 
امروز : 253
ديروز : 292
ماه : 6046
سال جاری : 13536
كل : 13536
 
 امور حقوقی


مدیر امور حقوقی 
مدیر امور حقوقی 

       جمشیدالماسی

 

       لیسانس حقوق قضائی

 

     تماس با مدیر  35564458
                    32360337سوابق شغلی

 

 - کارشناس امورحقوقی مناطق3
-کارشناس حقوقی خدمات شهری واجرایی

 


شرح وظایف

 

 - اجراي دقيق آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه.

 - برنامه ريزي و انجام كليه فعاليت هاي مربوط به امور حقوقي به منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع

سازمانی.

 - طرح دعاوي حقوقي و شكايات كيفري عليه اشخاص حقيقي و حقوقي و پاسخ به شكايات و دعاوي احتمالي به

ظرفیت شهرداري در محاكم قضايي و پيگيري تا حصول نتيجه.

 - پيگيري پرونده ها و تنظيم لوايح دفاعي و ارايه آن به مراجع قضايي، انتظامي و ديوان عدالت اداري و در صورت لزوم

حضور در مراجع مذكور جهت دفاع از حقوق سازماني.

 - بررسي اطلاعات جمع آوري شده و ارائه نظر مشورتي در زمينه كليه مسائل حقوقي طرح شده در واحدهاي مختلف

منطقه.

 - جمع آوري، بررسي و تنظيم اطلاعات لازم جهت تهيه و تدوين لوايح قانوني مصوبات، اساسنامه ها و آئين نامه هاي

مورد نياز.

 - هيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، مصوبات، آيين نامه ها و آراء وحدت رويه قضايي و طبقه بندي

آنها.

 - تهيه متن قراردادهاي منعقده.

 - پيشنهاد و تنظيم بخشنامه هاي حقوقي داخلي جهت حفظ حقوق سازماني و ارايه آن به مسئول مافوق جهت

تصویب و ابلاغ .

 - انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق در چهارچوب وظايف.

 


 


زیرمجموعه

 

-  امور حقوقی
- کارشناس امور حقوقی= خدیجه حسن زاده
- کارشناس امور حقوقی= اعظم میرزایی