امروز
يکشنبه
تير 1397
31
قمری:08 ذو القعدة 1439

میلادی:22 ژوئیه 2018
 
 
امروز : 264
ديروز : 362
ماه : 6072
سال جاری : 13255
كل : 13255
 
 معاونت فنی و عمرانی


معاونت فنی و عمرانی 
معاون فنی و عمرانی 

 

       مهندس رضا عمرانی فر

 

       فوق لیسانس مدیریت شهری
  لیسانس عمران-عمران

 

     تماس با معاون 32339194


سوابق شغلی

 

- ناظر پروژه های عمرانی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
- ناظر پروژه های عمرانی شهرداری منطقه 2
مدیرپروژه های عمرانی شهرداری منطقه 2
- معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 8
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 5
- معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 1
معاون فنی و عمرانی سازمان پارکها و فضای سبز تبریز
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 10

 


شرح وظایف

 

شرح وظایف معاون فنی و عمران: 


•دريافت برنامه‌ها و سياستهای کلان شهرداري در زمينه فعاليتهای عمراني و برنامه ريزي جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستي و سایر واحدهای ذيربط .
•کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و همچنين سایر ضوابط فني مرتبط در کليه مراحل مطالعه، طراحي و اجرای پروژه‌ها و اقدام جهت اجرای صحيح کليه ایين نامه‌ها و دستورالعملهای فني معاون فني و عمراني شهرداري مرکز در سطح منطقه.
•نظارت بر طراحي و اجرای کليه پروژه‌های عمراني منطقه نظير احداث و توسعه معابر، پارکينگ، پارک و مراکز تفريحي، ورزشي و فرهنگي، طرحهای جمع‌آوري و هدایت آبهای سطحي و ، بر اساس برنامه‌های ابلاغي و يا اعلام نياز سایر معاونتهای منطقه و تحت نظارت کامل آنها، با رعایت دستورالعملها و ضوابط فني معاون فني و عمراني شهرداری مرکز.
•نظارت بر تعيين نحوه انجام و ارجاع کار و برآورد قيمت کارشناسي برای انجام پروژه‌ها با رعایت ضوابط مربوطه.
•انتخاب پيمانکاران واجد صلاحيت و نظارت بر تهيه و تنظيم اسناد و مدارک پيمان با هماهنگي واحد حقوقي و قراردادهای منطقه و انعقاد قرارداد با آنها.
•کنترل و نظارت بر اجرای صحيح پروژه‌های عمراني و رسيدگي به صورت وضعيتها مطابق دستورالعملهای معاون فني و عمراني مرکز.
•پيشنهاد خلع يد از پيمانکاران فعاليتهای عمراني به مقام مافوق و انجام اقدامات و تشريفات مربوط به خلع يد و خاتمه پيمان.
•صدور مجوزهای حفاري در ارتباط با تاسيسات زير بنایي و عمومي شهر در سطح منطقه با رعایت کامل ضوابط و دستورالعملهای ابلاغي و مرمت بازسازي آنها با هماهنگي معاون حمل و نقل و ترافيک منطقه.
•نظارت بر تهيه گزارشهای پيشرفت کار پروژه‌های عمراني برای مقام ما فوق.
•مشارکت و همکاري با معاون هماهنگی و برنامه ریزی منطقه جهت تهيه، تنظيم و اجرای بودجه، بهبود روشها سيستمها و ارائه گزارش عملکرد واحدهای تحت پرستي.
•جمع‌آوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي کليه آمار و اطلاعات فعاليتهای عمراني منطقه با هماهنگي معاون هماهنگی و برنامه ریزی جهت بکارگيري در امر برنامه ريزي و تهيه بانکهای اطلاعاتي مربوط.
•کنترل و نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه.
•پيشنهاد انتصاب کارکنان حوزه تحت سرپرستي به شهردار منطقه.
•تشويق کارکنان حوزه تحت سرپرستي.
•سایر اموريکه در حدود وظایف از طرف مافوق ارجاع يا تفويض اختيار ميگردد.


زیرمجموعه

 

 - معاون فنی و عمرانی
- مسئول دفتر= مهدی خدابخش
- سرناظر= حسین  پور رستمی
- ناظر عمران و سازه= هادی سرداری
- مسئول دفتر فنیناظر برق =اکبر طهماسبی
- ناظر تاسیسات مکانیک= هادی اکبری
- ناظر پروژه= طاهر دهش
- ناظر پروژه= 
- مسئول حفاری= هادی اکبری
- مسئول امور آب= هادی اکبری
- امور قراردادها= احد قویدل
- ناظر آسفالت= داود عبدی