امروز
يکشنبه
تير 1397
31
قمری:08 ذو القعدة 1439

میلادی:22 ژوئیه 2018
 
 
امروز : 264
ديروز : 362
ماه : 6072
سال جاری : 13255
كل : 13255
 
 معاونت شهرسازی و معماری


معاونت شهرسازی و معماری 
معاون شهرسازی و معماری 

 

 

       مهندس محمدشاهد خطیبی

 

       فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

 

     تماس با معاون  32347000


سوابق شغلی

 

 - معاون شهرسازی و معماری منطقه 6
 - معاون شهرسازی و معماری منطقه 7 
 - حراست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تبریز
 - حراست منطقه 5
 - معاون شهرسازی و معماری منطقه 10
شرح وظایف


∠ معرفی وظایف سازمانی معاونت:

۲-۱- طرح تفصیلی و بروکف : 
هدف : هدایت شکل گیری املاک مطابق طرح تفصیلی منطقه 
شرح وظایف :   
◾پیگیری و همکاری با مهندسین مشاور درخصوص تهیه طرحهای تفصیلی و اجرائی 
◾ایجاد حقوق مکتسبه با توجه به طرحهای ملاک عمل 
◾اظهارنظر طرح تفصیلی و بروکف و صدور پاسخ استعلامات طرح 
◾صدور ابعاد بروکف و مساحت پس از اصلاحی مطابق طرحهای ملاک عمل 
◾کنترل کف در نقاطی که فاقد جدول در وضع موجود باشد با توجه به نقاط ارتفاعی و
Bench mark  
◾استعلام از سازمانهای آب ، برق ، گاز و ... 
◾استعلام از ادارات ثبت 
◾ثبت اطلاعات حقوق ایجاد شده و بخشنامه ها روی نقشه های طرح تفصیلی و ملاک عمل 
◾اظهارنظر درخصوص تفکیک  

۲-۲- صدور پروانه :
۱- نظارت بر عملکرد واحد تشکیل پرونده 
 
۲- صدور انواع مجوزهای ساختمانی شامل : پروانه ساختمانی ، تخریب و نوسازی ، تغییر نقشه پروانه ، تبدیل ، توسعه ، تغییرات و تعویض مهندس ناظر
 
۳- تشکیل جلسات شورای معماری
 
۴- نظارت بر عملکرد واحد کنترل کیفی
 
۵- نظارت بر عملکرد کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست در تصویب پروژه های با عرصه بالای یکهزار مترمربع
 
۶- نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک در امور مرتبط به واحد صدور پروانه
 
۷- تشکیل جلسات کمیسیون طراحی شهری جهت بررسی طرح نما
 
۸- هماهنگی با سایر واحدهای معاونت شهرسازی و معماری
 
۹- پاسخ استعلام سازمان مسکن و شهرسازی ، بانکها و ...
۱۰- هماهنگی و شرکت در سایر کمیسیونهای تخصصی منطقه و شورای برنامه ریزی و بررسی مشکلات 
 
۱۱- بروز رسانی راهنمای گردش کار اداری و در سایت منطقه و تهیه دفترچه راهنمای مراجعین
۲-۳- نظارت فنی :
◾بررسی تخلفات ساختمانی 
◾پاسخ استعلامات امور کسبی و صنفی 
◾تثبیت سطوح غیر مسکونی موجود 
◾ارسال سوابق به کمیسیون ماده صد 
◾رسیدگی سوابق در کمیسیون داخلی 
◾پاسخ استعلامات دفترخانه ، بانک و ... 
◾صدور فرم اعلام عوارض نظارت فنی 
◾صدور گواهی عدم خلاف و پایانکار ساختمانی 
◾صدور بلامانع ادامه عملیات ساختمانی 
◾تعویض مهندس ناظر و رسیدگی به امور مهندسین ناظر  
 
۲-۴- اداره بازدید :
بند ۳ : نظارت بر عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
◾ارسال پرونده های بازدید در سیستم بازدید یکسان جهت کارشناسان بازدید 
◾بررسی پرونده های بازدید شده در سیستم و تائید و ارسال آن به قسمت طرح تفصیلی و بروکف 
◾هماهنگی بین دفاتر و قسمتهای مختلف حوزه شهرسازی 
◾مکاتبه و ارسال سوابق دارای تخلف جهت بازدید دوره ای و آموزس پرسنل دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
◾تشکیل جلسات مستمر و بازدید دوره ای و آموزش پرسنل دفاتر (تشکیل پرونده و بازدید ) 
◾هماهنگی بین ادارات شهرسازی ناحیه و دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
◾کنترل بازدیدهای صورت گرفته با وضع موجود 
◾کنترل اسکن سوابق توسط دفاتر خدمات الکترونیک شهر 
◾هماهنگی و ارتباط با سازمان فن آوران جهت بهینه نمودن سیستم بازدید یکسان و شهرسازی  
 
۲-۵- واحد کنترل کیفی :
- بررسی مطالعات اولیه 
 
۱-۱ بررسی گزارش ژئوتکنیک و عملیات صحرایی مرتبط و تایید صلاحیت مشاور ژئوتکنیک مطابق ضوابط وزارت مسکن شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
 
۲ ـ پیکر بندی
 
۲-۱- کنترل پیکربندی هماهنگ با طرح معماری و انتخاب صحیح درزهای حرکتی
 
۲-۲- انتخاب سیستم مناسب برای جهت تحمل نیروهای ثقلی و جانبی
 
۲-۳- کنترل مطابقت هندسه مدل سازه با سازه واقعی و دقت آن 
 
۲-۴- مطابق وضعیت اتصالات و تکیه گاهها (آزاد ، گیردار ، نیمه گیردار) با پیکر بندی سازه و کنترل سیستم مناسب برای شالوده با توجه به سازه و مشخصات مکانیک خاک 
 
۳- بارگذاری
 
۳-۱- کنترل انتخاب صحیح بارهای مرده با رعایت جزئیات معماری و آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان
 
۳-۲- کنترل انتخاب بارهای زنده با رعایت کاربری فضاها مطابق آئین نامه ها و مقررات ملی ساختمان 
 
۳-۳- کنترل محاسبه بارگذاری زلزله مطابق استاندارد ۲۸۰۰ 
 
۳-۴- تعریف صحیح ترکیب بارها در ( به روش تنش مجاز یا حالات حدی ) 
- تحلیل
 
۴-۱- کنترل روش تحلیل و صحت نتایج آن 
 
۴-۲- کنترل اعمال تأثیرات درجه دوم و تصحیحات لازم 
 
۴-۳- کنترل بهینه کردن مشخصات مکانیکی اعضای مدل در فرایند تحلیل ـ طراحی 
 
۴-۴- کنترل کیفیت تحلیل کلیه اعضای مختلف شالوده 
- طراحی
 ۵-۱- بررسی کیفیت طراحی کلیه اعضای شالوده 
 
۵-۲- بررسی کیفیت طراحی ستونها با ملحوظ داشتن ضوابط طراحی شامل شکل پذیری برشی و خمشی و غیره 
 
۵-۳- بررسی کیفیت طراحی تیرها با ملحوظ داشتن ضوابط طراحی شامل شکل پذیری برشی و خمشی و غیره 
 
۵-۴- بررسی کیفیت طراحی اتصالات و کف ستونها 
 
۵-۵- بررسی کیفیت بادبندها یا دیوارهای برشی (حسب مورد ) 
۵-۶- بررسی کیفیت طراحی سایر اجزاء سازه ای مانند دیافراگمها ، دیواره های حائل ، ...

- تهیه نقشه های سازه 
 ۶-۱- بررسی مطابقت نقشه های پی و کامل بودن جزئیات (بویژه شالوده های باسکولی) با دفترچه محاسبات  
 
۶-۲- بررسی مطابقت نقشه ستونها، کف ستونها با طراحی آنها و بررسی کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات طراحی 
 
۶-۳-
بررسی مطابقت پلانهای کفها با طراحی تیرها و تیرچه ها و بررسی کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات طراحی 
۶-۴- بررسی مطابقت جزئیات تیرها ، تیرچه ها ، آرماتورگذاری (برحسب مورد) و کیفیت و دقت ارائه اطلاعات طراحی 
 
۶-۵- بررسی مطابقت بادبندیها یا دیوارهای برش(برحسب مورد) و کیفیت و دقت و جامعیت ارائه اطلاعات 
 
۶-۶- بررسی طراحی جزئیات اتصالات و سایر اجزاء سازه 
 
۶-۷- کیفیت ارائه دستورالعملهای اجرائي‌،‌مشخصات‌مکانیکي‌و فیزیکی خاک و مصالح مصرفي‌ و سایر ملاحظات فنی مهم در کنار نقشه ها 

- سایر ملاحظات
 
۷-۱- بررسی دفترچه محاسبات از نظر گویا بودن ، جامعیت و ترتیب ارائه گزارشات 
 
۷-۲- کنترل بررسی ملاحظات اقتصادی در انتخاب سیستم سازه و طراحی آن 
 
۷-۳- کنترل طراحی اجزاء غیر سازه ای از قبیل دیوارهای داخلی ، نماها و ... 
۷-۴- کنترل کلی و بررسی انطباق آن با نقشه های معماری و تأسیساتی و محاسباتی 
 
۷-۵- بررسی صلاحیت مهندس محاسبات و مشاور مربوطه با توجه به ضوابط وزارت مسکن شهرسازی سازمان مدیریت و  برنامه ریزی کشور و امور مهندسین ناظر 

- ارائه گزارش
 
۸-۱- تهیه لیست اشکالات و معایب محتمل و ارائه راهکارهای مناسب جهت اصلاح طرح 
 
۸-۲- ارسال یک نسخه از اشکالات و معایب محتمل به شهرداری منطقه 
 
۸-۳- جلسه با مشاور جهت حل اشکالات موجود 
- ارائه گزارش نهایی و تایید نقشه ها 
 
۹-۱- کنترل نهایی نقشه های محاسباتی از نظر ممهور شدن نقشه ها به مهر مهندس محاسب مجاز و در صورت نیاز مشاور حائض ۹-۲- صلاحیت مطابق ضوابط جاری شهرداری و وزارت مسکن و شهرسازی 
 
۹-۳- ارائه کلیه گزارشات در مورد تایید نهائی نقشه ها و ارائه دفترچه و فایل مدلسازی وطراحی نهایی سازه به انضمام فایل اتوکد ۹-۹-۴- نقشه‌های تایید شده به واحد کنترل کیفی شهرداری منطقه ۲۲ و ممهور نمودن ذیل نقشه ها و پروانه به مهر و امضاء متفاهم یا نماینده قانونی آن 
 
۹-۵- اخذ اصل و سه تصویر از گزارش مکانیک خاک تایید شده از مالک یا مشاور مربوطه و عودت آن به واحد کنترل کیفی شهرداری منطقه ۲۲ 
 
۲-۶- کمیسیون طراحی شهری ، معماری و محیط زیست :
بند
۳ : 
◾بررسی طرح نماهای شهری 
۱-۱- قطعات زیر ۱۰۰۰ مترمربع
 
۱-۲- بررسی تخلفات انجام شده قطعات با عرصه کمتر از ۱۰۰۰ مترمربع
◾بررسی و کنترل سایت پلانهای منطقه (با عرصه بالای
۱۰۰۰مترمربع) 
◾بررسی پلانهای معماری (با عرصه بالای
۱۰۰۰ مترمربع) 
◾نماهای قطعات با عرصه بالای
۱۰۰۰ مترمربع 
◾راه اندازی وب سایت جهت اطلاع رسانی به مالکین و شهروندان 
◾بررسی و مطالعات و طراحی شهرک چشمه 
◾بررسی و مطالعات و طراحی محور هوانیروز حدفاصل ارغوان تا بزرگراه  

۲-۷- واحد GIS :
◾اعمال ماده
۱۰۱ شامل جزئیات ابعاد و مساحتها 
◾اعمال حریم 
◾پیاده سازی ملک و ورود اطلاعات 
◾تعیین کاربری و تهیه نقشه 
◾تثبیت سایت پلان ها 

◾پرینت صورتجسات تحویل زمین (۳۰-۷۰) و محاسبه و انعکاس مساحت کاربری هاتثبیت اطلاعات 
◾پرینت توافقنامه ها و تثبیت اطلاعات 
◾تثبیت صورتجلسات تملک 
◾طرح های اجرایی 
◾فریز کردن محدوده های خاص 
◾پیاده سازی نقاط
GPS  
◾پرینت صورتجلسات زیرساختها و تثبیت اطلاعات 
◾کارهای دانشجویی 
◾تهیه پیشنهاد جهت کمیسیون ماده
۵ 
◾به روزرسانی طرح تفصیلی براساس مصوبات کمیسیون ماده
۵ 

◾اسکن مدارک و پرینت آنها 
◾بروزرسانی محدوده های خاص ( نظامی، اوقاف، .... ) 
◾شناسایی و تعیین موقعیت اماکن مهم منطقه و به روزرسانی آن 
◾تشکیل لایه معابر موجود براساس عکس ماهواره ای به روزرسانی آن 
◾مشارکت فعال در نامگذاری معابر و به روزرسانی آن و اعلام به ارگان ها 
◾مشارکت فعال در پلاک دهی جدید، به روزرسانی و اعلام به ارگان ها 
◾شرکت در جلسات مختلف ، معرفی منطقه و ارایه تحلیل های همزمان 
◾راه اندازی دستگاه سایبراسکرین 
◾راه اندازی ماکت در مواقع لزوم  

۲-۸- واحد GPS :
۱- ورود اطلاعات مختصاتی اراضی و عوارض موجود در سطح منطقه به سیستم GIS در سیستم مختصات جهانی WGS ۸۴ جهت ایجاد نقشه های کاداستر ثبتی . 
۲- پیاده سازی طرح تفصیلی برروی زمین برپایه اطلاعات طرحهای آماده سازی تهیه شده و موجود در GIS منطقه
۳- کنترل و پردازش طرحهای اجراشده بر مبنای سیستم مختصات جهانی WGS ۸۴ . 
۴- کنترل وبرداشت قدرالسهم های توافق اراضی طبق توافقات انجام شده در کمیسیون تعیین وضعیت املاک منطقه با توجه به خطوط ثبتی و پوسته طرح تفصیلی . 
۵- دریافت ، کنترل و آماده سازی فایلهای DWG نقشه برداری اراضی بر مبنای سیستم مختصات مبنای منطقه جهت ورود به سیستم GIS . 
۶- کنترل وایجاد شبکه مختصاتی منطبق با سیستم مختصات جهانی WGS ۸۴ .
۷- همسان سازی نقشه برداریهای ۵۰۰/۱ ارائه شده به منطقه در سیستمهای مختصاتی مختلف با سیستم مختصاتی منطقه .
۸- تبدیل مختصات و ورود حدود اربعه پلاکهای ثبتی براساس نقشه های ۲۰۰۰/۱ کارشناسان رسمی در سیستم GIS جهت انعکاس برروی طرح تفصیلی مصوب .
◾ابلاغ آراء صادره از کمیسیونهای اجرائی ماده صد و کمیسیون ماده ۷۷ 
◾اجرای آراء صادره از کمیسیونهای مربوط و نظارت و نحوه اجرای صحیح آن از حیث مطابقت با قوانین جاریه 
◾همکاری با عوامل اجرائی شهرداری و رابطین قضائی و مراجع ذیصلاح مربوطه 
◾نظارت بر حسن اجرای مقررات از جانب اجرای احکام نواحی 
◾وصول جرائم حاصل از تبصره های
۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶
ماده صد قانون شهرداریهازیرمجموعه


- معاون شهرسازی و معماری
- مسئول دفتر= 
- رئیس شهرسازی= جلیل محمدی
- مسئول حوزه= علیرضا یگانه
مسئول حوزه= 
مسئول حوزه= فرشاد هادی
- مسئول طرح و گذربندی= قاسم شعرباف
- کارشناس طرح و گذربندی= سمیه فرضی
- مسئول تخلفیابی= علیپور
- دفتردار= عزیز فتاحی
- مأمور فنی= بهروز عبادیان
مأمور فنی= صمد آقازاده
مأمور ابلاغ= مرتضی مسعودی
- مسئول ایمنی و آتش نشانی= نعمت رضایی
- مسئول کنترل نقشه= مرتضی رمضانی
مسئول کنترل نقشه= کوکب دهقان
- مسئول کنترل کیفی و صدور مجوز= فیروز قاسمی
- کارمند صدور گواهی= عاطفه رضایی
- مسئول ماده صد= ناصر سلطانی
- کارشناس ماده صد= ویدا قربانی
- مأمور ابلاغ= صادق حسین زاده
- مسئول اجرای احکام= خلیل بهاری
- مأمور ابلاغ= حسن داداش زاده
- مأمور فنی= داریوش رضازاده
مأمور فنی= وحید خوش الحان
مأمور فنی= نوروزعلی بهاری
- تشکیل پرونده= میرکلام موسوی زاده
- جوابدهی= اکبر داداشی
- جوابدهی= محمدرضا مهدی زاده
- کارمند دفتر شهرسازی= غلامرضا انداب جدیدی
- مسئول لینک آرشیو= مهدی حیدری
- مسئول امور مهندسین= روشن کوشانه