امروز
سه شنبه
مهر 1397
3
قمری:14 محرم 1440

میلادی:25 سپتامبر 2018
 
 طرح ایمنی آتش نشانی


مسئول طرح ایمنی آتش نشانی

مسئول طرح ایمنی آتش نشانی

 

       مهندس نعمت رضائی

 

        لیسانس 

 

     تماس با مسئول


سوابق شغلی

 -

- تشخیص مزاحمت شهرداری منطقه 4 تبریز
- کارشناس فنی شهرداری منطقه 4 تبریز
- دفتر شهرسازی و معماری شهردایر منطقه 10 تبریز
- مسئول طرح ایمنی آتش نشانی

زیرمجموعه